ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

м. Дніпро

"01" вересня 2020 року

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (Публічною офертою та Публічним договором)  Англійської школи "Mr. English" будь-якій  дієздатній фізичній особі та юридичній особі укласти Договір про надання освітніх Послуг (далі – "Договір") з метою надання освітніх Послуг, умови та порядок надання яких визначені у даній Публічній оферті. Публічна оферта на надання освітніх Послуг надається для ознайомлення Адміністратором Англійської школи "Mr. English" перед підписанням Договору, вона  набирає чинності з дати, визначеної на її першій сторінці, та є чинною до дати розміщення на Сайті http://mrenglish.dp.ua/ заяви (оголошення) про її відкликання в цілому чи в частині або внесення змін до Публічної оферти.

Будь-які питання стосовно істотних умов Договору, умов та порядку отримання освітніх Послуг, графіку роботи та розкладу занять Ви можете з’ясувати у Адміністратора Англійської школи "Mr. English" за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 60, офіс 8a або за телефонами: (068)233-20-40/(095)063-843-33 та допомогою електронної пошти: mrenglishdnepr@gmail.com, месенджерів Viber/Telegram (068)233-20-40.

Згідно із ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови Публічної оферти та Договору є однаковими для всіх споживачів. Сплата Послуг на web-сайті http://mrenglish.dp.ua/ та/або за реквізитами, що вказані в Договорі, є акцептом даної Публічної оферти, що прирівнюється до укладення Договору на умовах викладених нижче по тексту. Договір вважається укладеним в порядку ст. ст. 638, 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання. З моменту здійснення Вами дій, спрямованих на отримання освітніх Послуг, що передбачені п.3.10. Договору, Ви підтверджуєте, що умови та порядок надання освітніх Послуг  Вам зрозумілі, Ви їх приймаєте і надаєте повну та безумовну згоду з умовами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

Акцепт цієї Публічної оферти (приєднання до Договору про надання освітніх Послуг Англійською школою "Mr. English") здійснюється фізичними та юридичними особами на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом надання Виконавцю Заяви на приєднання до Договору про надання освітніх Послуг разом із наданням документів і відомостей, необхідних для з’ясування особи замовника освітніх Послуг та/або відомостей про юридичну особу.  

 

Пропозиція (Публічна оферта)

Наведений нижче текст Договору відповідно до переліку освітніх Послуг, зазначених у формі Заяви про надання освітніх Послуг, адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України, та юридичним особам (далі – "Замовник"), є офіційною публічною пропозицією Англійської школи "Mr. English" в особі фізичної особи-підприємця ФЕДОРЕНКО АННА АНДРІЇВНА, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3143110902, Запис у ЄДРПОУ №2 224 000 0000 078413 від 27.07.2011 року (далі – "Виконавець") (далі названі "Сторони", а окремо – "Сторона").

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.

 1. Загальні положення та визначення термінів

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі ст. 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Публічний договір про надання освітніх Послуг на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – Англійська школа "Mr. English", яка надає Послуги визначені даним Договором.

1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа,  яка надала Адміністратору підписану власноруч Заяву про надання освітніх Послуг та здійснила оплату відповідно до обраного навчального Курсу.

1.5. Освітні Послуги – це здійснення Виконавцем (суб'єктом освітньої діяльності) комплексу дій, що затверджений законодавством, освітньою програмою та/або Договором, та має на меті отримання певних результатів навчання Замовником після здійснення оплати в порядку, встановленому даним Договором.

1.6. Програма - погоджений Сторонами порядок та об’єм надання освітніх Послуг, які надаються Виконавцем Замовнику.

1.7. Вартість Послуг – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного навчального Курсу (сукупності Курсів) згідно з Прайс-Листом Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору).

1.8. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.9. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.10. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Здійснення оплати на сайті http://mrenglish.dp.ua/ та/або за реквізитами, що вказані в Договорі, передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.11. Абонемент – загальна кількість занять за обраним Курсом, які оплатив Замовник і на які у нього виникло право відвідування Англійської школи "Mr. English". Загальна кількість занять за кожним Курсом зазначена у Прайс-Листі на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору). Окрім визначеної в Абонементі кількості Занять, в межах строку його дії Замовник може відвідувати Додаткові заняття у випадках, передбачених Договором. Абонемент є іменним і право отримання освітніх Послуг та відвідування занять за ним не може передаватися третім особам.

1.12. Адміністратор – працівник Англійської школи "Mr. English", уповноважений Виконавцем на організацію надання освітніх Послуг, отримання від Замовників документів, що підтверджують оплату, надання консультацій з питань діяльності Англійської школи "Mr. English", порядку та умов отримання освітніх Послуг, здійснення нагляду за дотриманням правил відвідування Англійської школи "Mr. English" та умов Договору з боку Замовників освітніх Послуг та інших відвідувачів.

1.13. Викладач – працівник Англійської школи "Mr. English", що здійснює покладені на нього обов’язки щодо надання освітніх Послуг Замовнику на умовах, визначених Англійською школою "Mr. English", володіє належною кваліфікацією та навичками, необхідними для надання відповідних освітніх Послуг.

1.14. Заняття – визначений графіком роботи Англійської школи "Mr. English" процес надання освітніх Послуг наперед обумовленій групі Замовників або окремому Замовнику, що характеризується такими ознаками: тема заняття, тривалість заняття, дата та час проведення. Тема заняття визначається Викладачем, тривалість заняття визначається в Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору) відповідно до обраного напрямку занять, дата та час проведення заняття визначається відповідно до розкладу з можливим корегуванням з боку Виконавця за умови попереднього повідомлення Замовника.

1.15. Додаткове заняття – заняття відповідно до графіку додаткових занять Англійської школи "Mr. English", до відвідування якого безоплатно за попереднім записом допускається Замовник замість пропущеного ним заняття на умовах цього Договору.

1.16. Індивідуальне заняття – заняття, на якому присутній лише один Замовник освітніх Послуг, програма якого складена Викладачем відповідно до потреб саме цього Замовника. Дата і час індивідуального заняття визначається Адміністратором з урахуванням графіку роботи Англійської школи "Mr. English".

1.17. Разове відвідування – заняття за будь-яким з обраних Курсів, яке оплачується Замовником освітніх Послуг без придбання Абонемента.

1.18. Пробне заняття – перше заняття за будь-яким з обраних Курсів, право на відвідування якого надається Замовнику освітніх Послуг з метою ознайомлення з умовами та порядком надання освітніх Послуг за обраним Курсом, визначення зацікавленості Замовника освітніх Послуг і прийняття рішення щодо продовження навчання за обраним Курсом або відмови від отримання освітніх Послуг за таким Курсом. Пробне заняття надається на безоплатній основі, якщо після такого заняття Замовник приймає рішення відмовитися від отримання освітніх Послуг за відповідним напрямком.

1.19. Заява про надання освітніх Послуг – заява Замовника освітніх Послуг про надання освітніх Послуг за обраними ним Курсом, форма якої наведена у Додатку №2 до цього Договору, яка виражає намір Замовника вважати його зобов'язаним у разі її прийняття Виконавцем та готовність здійснити оплату за замовлені освітні Послуги Виконавця

1.20. Акція – це сукупність дій Виконавця, спрямованих на просування освітніх Послуг Англійської школи "Mr. English", які впливають на цільову аудиторію (потенційних Замовників), наприклад: можна візуально ознайомитися з освітніми Послугами, отримати освітні Послуги безоплатно, отримати подарунок за користування освітніми Послугами, отримати знижку на надання освітніх Послуг тощо.

1.21. Факультативне заняття (Speaking Club, Movie club, Boardgame night і т.д.) – це розмовне заняття з вчителем на теми, пов’язані з певним напрямом, під час якого Замовник практикує та вдосконалює мовленнєві навички (граматичні, лексичні, вимовні (артикуляційні та інтонаційні), висловлює свою думку англійською мовою стосовно будь-якого питання, а Викладач допомагає це зробити правильно та уникнути помилок в подальшому, тобто все заняття направлене на спілкування.

1.22. Студент – фізична особа (як повнолітня, так і неповнолітня), яка відвідує заняття Англійської школи "Mr. English" та отримає Послуги за обраним Навчальним Курсом.

1.23. Учень – дитина шкільного віку (малолітні та неповнолітні особи у віці до 18 років), яка відвідує заняття Англійської школи "Mr. English" та в інтересах якої діє Замовник, наділений правами та обов'язками відповідно до Розділу 4 цього Договору, у т.ч. зобов'язанням оплати наданих Учню Послуг Виконавцем за цим Договором.

1.24. Навчальний Курс (або Курс) – це комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх Послуг, створених для організації індивідуального та/або групового навчання з використанням інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, що включає набір навчальних лекцій з англійської мови (2 (два) семестри) на різноманітні теми для підготовки в залежності від початкового рівня знань Студента.

 

 1. Предмет договору

2.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується, на підставі отриманої від Замовника Заяви про надання освітніх Послуг, надати Послуги з певного навчального Курсу (сукупності Курсів), які будуть отримані Замовником в процесі здійснення Виконавцем освітньої діяльності, а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві надані йому Послуги в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені цим Договором та додатками до нього.

 

 1. Порядок укладення Договору

3.1. Пропозицію укласти Договір може зробити кожна із Сторін майбутнього Договору про надання освітніх Послуг. Пропозиція Виконавця укласти Договір має містити істотні умови Договору про надання освітніх Послуг. Пропозиція Замовника укласти Договір має форму Заяви про надання освітніх Послуг і має виражати намір вважати його зобов'язаним у разі її прийняття Виконавцем. Термін акцепту не обмежений.

3.2. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, є запрошенням Виконавця робити пропозиції укласти Договір, якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях.

3.3. Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення Договору, якщо інше не встановлено законом.

3.4. Виконавець не має права відмовитися від укладення Договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику освітніх Послуг.

3.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком отримання Послуг Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі отримувати Послуги, що надаються Виконавцем.

3.6. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних надається під час реєстрації в єдиній електронній базі Замовників Англійської школи "Mr. English" суб’єкта персональних даних шляхом проставлення у Заяві  про надання освітніх Послуг відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних з метою надання Виконавцем освітніх Послуг.

3.7. Використання під час підписання Договору факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

3.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту відповідно до п. 3.10. Договору і діє протягом усього строку отримання освітніх Послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.9. З метою укладання Договору, Замовник надає Адміністратору наступні документи:

3.9.1. заповнена та підписана Замовником Заява про надання освітніх Послуг;

3.9.2. завірена копія паспорта Замовника освітніх Послуг (з пред’явленням оригіналу);

3.9.3. завірена копія свідоцтва про народження Споживача освітніх Послуг (якщо споживач освітніх Послуг не досяг 16-річного віку) з пред’явленням оригіналу.

3.10. Замовник здійснює акцепт (укладання) Договору після ознайомлення з його умовами, шляхом виконання однієї з наступних дій:

3.10.1. заповнення та підписання Замовником Заяви про надання освітніх Послуг та надання її Адміністратору;

3.10.2. надання документів, зазначених у п.3.9. Договору;

3.10.3. часткова або повна оплата Замовником або іншою уповноваженою ним особою, освітніх Послуг згідно встановленого цим Договором Порядку і Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору).

3.11. Будь-яка із зазначених у п. 3.10. Договору дій окремо, якщо вона виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

 1. Права та обов'язки Сторін

4.1.  Виконавець має право:

4.1.1. Комплектувати групи за віковими ознаками або відповідно до освітніх потреб Замовників.

4.1.2. Корегувати розклад Занять та здійснювати заміну Викладача у разі його хвороби чи вимушеної відсутності. У випадку, якщо заміна Викладача неможлива, заняття скасовується. Непроведені заняття будуть перенесені на кінець семестру або в інший узгоджений Замовником (групою) і Викладачем день;

4.1.3. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення умов Договору (за їх наявності);

4.1.4. Заборонити Замовнику відвідування Англійської школи "Mr. English" та/або відмовити у наданні освітніх Послуг при наявності у нього зовнішніх ознак інфекційної хвороби або іншого захворювання, що, на розсуд Викладача або Адміністратора, загрожує здоров’ю та/або безпеці Замовника та/або інших Замовників;

4.1.5. Відмовити Замовнику в наданні Послуг у випадку наявності великої кількості пропусків, систематичного невиконання домашніх завдань і вимог Викладача, некоректної або образливої поведінки по відношенню до персоналу та інших Замовників, призупинити або припинити надання освітніх Послуг при невиконанні, неповному виконанні та несвоєчасному виконанні Замовником своїх зобов’язань з оплати за замовлені освітні Послуги перед Англійською школою "Mr. English".

4.1.6. Призупинити або припинити надання освітніх Послуг у разі порушення Замовником правил відвідування Англійської школи "Mr. English" або громадського порядку;

4.1.7. Не допускати до занять Замовника чи інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

4.1.8. Не допускати Замовника на Заняття та/або заборонити Замовнику перебування на території, в приміщеннях Англійської школи "Mr. English" у випадку порушення Замовником умов цього Договору. При цьому кошти, попередньо сплачені Замовником за надання Освітніх Послуг, не повертаються;

4.1.9. Проводити фото- та відеозйомку у приміщеннях Англійської школи "Mr. English", використовувати та розміщувати фото- та відеоконтент із зображенням відвідувачів Англійської школи "Mr. English" на публічних ресурсах, у т.ч. мережі Інтернет, в рекламних та інформаційних цілях;

4.1.10. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в т.ч. і в діючий Прайс-лист на Курси Англійської школи "Mr. English" шляхом викладення його в новій редакції;

4.1.11. Змінювати порядок надання Послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, повідомивши Замовника не менше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів на електронну пошту, вказану Замовником на етапі акцепту пропозиції Виконавця;

4.1.12. Припиняти надання освітніх Послуг з моменту спливу строку їх надання, проходження Замовником повного Курсу навчання після складення тестування або добровільної відмови Замовника від отримання Послуг;

4.1.13. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до вимог законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

 

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Отримувати інформацію про перелік освітніх Послуг та вартість надання освітніх Послуг Англійською школою "Mr. English";

4.2.2. Користуватись освітніми Послугами згідно умов даного Договору;

4.2.3. Вимагати від Виконавця виконання умов даного Договору;

4.2.4. Обирати з запропонованого переліку Виконавцем освітні Послуги на власний розсуд згідно з віковими обмеженнями щодо кожного Курсу та користуватись такими Послугами згідно з умовами цього Договору;

4.2.5. Користуватись запропонованими Виконавцем додатковими Послугами (тематичні зустрічі, святкові заходи для Замовників, екскурсії, тощо);

4.2.6. Ознайомитися з порядком та умовами надання освітніх Послуг Англійською школою    "Mr. English" та відвідати пробне заняття за обраним Курсом за умови попереднього запису.

4.2.7. Знаходитися у приміщенні Англійської школи "Mr. English" за умови дотримання правил відвідування та санітарно-гігієнічних норм;

4.2.8. Користуватися санітарним вузлом, іншими Послугами, доступ до яких надає Виконавець (споживання питної води, користування навчальною на художньою літературою, мережею Інтернет тощо).

 

4.3.  Виконавець зобов’язується:

4.3.1. До початку надання освітніх Послуг забезпечити ознайомлення Замовника з приміщеннями Англійської школи "Mr. English", вимогами техніки безпеки, стислим змістом обраної освітньої програми, а також з умовами і правилами відвідування;

4.3.2. Здійснити навчання Замовника відповідно до умов цього Договору;

4.3.3. Сповіщати Замовника про перерви в роботі Англійської школи "Mr. English" та зміни розкладу занять;

4.3.4. Забезпечувати надання освітніх Послуг належної якості кваліфікованими Викладачами;

4.3.5. Зберігати місце в групі за Замовником за умови оплати Абонемента згідно Прайс-Листа на Курси Англійської школи "Mr. English", у випадку його хвороби, а також під час відпустки Замовника або тимчасової відсутності з інших поважних причин, в порядку та на умовах, визначених цим Договором в межах строку дії Абонемента;

4.3.6. Надати Замовнику освітні Послуги в обсязі, встановленому для відповідної програми/Курсу якісно та в повному обсязі;

4.3.7. За додаткову плату або безоплатно забезпечити Замовника під час навчання наочними посібниками, необхідними для навчання.

 

4.4. Замовник зобов’язується:

4.4.1. Відвідувати у встановлений Виконавцем час занять;

4.4.2. Своєчасно оплатити надані йому Послуги в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені цим Договором;

4.4.3. Ознайомитися з Договором, умовами надання освітніх Послуг, дотримуватись та виконувати вказані вимоги;

4.4.4. При заповнені Заяви про надання освітніх Послуг надавати достовірні персональні дані і відомості;

4.4.5. У випадку, якщо Замовник не може прийти на заняття, він зобов’язаний попередити про це мінімум за 2 (дві) години до початку уроку Адміністратора або Викладача будь-яким зручним способом (особисто, по телефону, у соц. мережах). Якщо Замовник попереджує Викладача або Адміністратора про неможливість відвідати заняття менше, ніж за 2 (дві) години – заняття вважається проведеним;

4.4.6. Не перепродавати, не надавати результати Послуг за даним Договором третім особам;

4.4.7. Упродовж усього періоду користування освітніми Послугами дотримуватися умов цього Договору та правил відвідування Англійської школи "Mr. English".

4.4.8. Під час надання Виконавцем Послуг за допомогою  платформи віддаленого конференц-зв'язку "Zoom Video Communications, Inc." (або ZOOM), Замовник гарантує справність власного обладнання, наявність встановленої платформи ZOOM, а швидкість Інтернету на комп'ютері і на роутері є достатньою для проведення навчання.

 

4.5. Замовнику категорично забороняється:

4.5.1. Псувати майно Виконавця, що надається  в процесі навчання;

4.5.2. Відвідувати заняття у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також із ознаками інфекційної хвороби або іншого захворювання.

4.5.3. Проходити навчання з Викладачем Англійської школи "Mr. English" поза погодженого Сторонами графіку занять та обраного Курсу, який Замовник не замовляв у Виконавця як за місцем надання Послуг, так і за його межами.

 

4.6. Права та обов'язки Сторін під час навчання Учнів:

4.6.1. Виконавець зобов’язується:

4.6.1.1. Здійснити навчання Учня відповідно з умовами  цього Договору;

4.6.1.2. Забезпечити Учня під час навчання наочними посібниками, необхідними для навчання;

4.6.1.3. Ознайомити Замовника і Учня з правилами навчання Англійської школи "Mr. English".

4.6.2. Учень зобов’язується:

4.6.2.1. Відвідувати у встановлений Виконавцем час занять;

4.6.2.2. Дбайливо ставитись до майна Виконавця в процесі навчання.

4.6.3. Замовник зобов’язується:

4.6.3.1. Своєчасно сплачувати Послуги Виконавця на умовах цього Договору.

 

 1. Вартість Послуг та порядок розрахунків

5.1. В залежності від кількості Замовників та, на підставі отриманої від Замовника Заяви про надання освітніх Послуг та обраного Курсу навчання, Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Виконавцеві надані йому Послуги, а саме:

 

5.2. Загальна інформація про вартість надання Послуг та порядок розрахунків під час надання Послуг:

 • Виконавець починає навчання Замовника з дати, погодженої Сторонами додатково.
 • Вартість навчання за обраним Курсом встановлюється Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору).
 • У разі придбання Курсу за акційною пропозицією Виконавця, Замовнику не надається право перенесення занять і Замовник не має можливості заморозити залишок коштів за невикористані Заняття. Повернення коштів за Курс, придбаний за акційною пропозицією Виконавця, здійснюється за запитом Замовника за умови, якщо від початку навчання Замовника пройшло не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів і Замовник виклав вмотивовані причини відмови від навчання в письмовому вигляді. В даному випадку, повернення коштів відбувається протягом 10 (десяти) банківських днів.

 

5.2.1. Вартість надання Послуг та порядок розрахунків під час індивідуальних занять (1 Замовник:

 • Один семестр Курсу "Business English"/"English for IT"/"General English"/"Підготовка до міжнародних іспитів" становить 24 (двадцять чотири) заняття.
 • Оплата Послуг здійснюється Замовником відповідно до вартості обраного Курсу, яка визначена Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору), наступним чином:
 • в повному обсязі вартості семестру за обраним Курсом – не пізніше 1-го Заняття семестру навчання;
 • 50% вартості семестру за обраним Курсом – не пізніше 1-го Заняття семестру навчання, залишкові 50% семестру за обраним Курсом – не пізніше 8-го Заняття семестру навчання відповідно до погодженого графіку Занять;
 • 50% вартості семестру за обраним Курсом – не пізніше 1-го Заняття семестру навчання, наступні 25% вартості семестру за обраним Курсом –  не пізніше 8-го семестру навчання відповідно до погодженого графіку Занять, залишкові 25% вартості семестру за обраним Курсом –  не пізніше 16-го Заняття семестру навчання відповідно до погодженого графіку Занять. Замовник за письмовим погодженням із Виконавцем може здійснювати оплату Послуг в іншому порядку, ніж визначено Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору).

3)    Якщо Замовник не приходить на заняття, Виконавець зобов’язаний очікувати його 30 (тридцять) хвилин. В разі відсутності Замовника у встановлений час, заняття вважається пропущеним та сплачується в повному обсязі.

4)     Якщо Замовник під час індивідуального Заняття не може відвідати заняття згідно розкладу, Замовник може перенести заняття на кінець навчального семестру (але не більше, ніж 6 (шість) годин  за семестр).

5)     Якщо Замовник під час індивідуального Заняття не може відвідувати навчання, є можливість заморозити залишок коштів і використати його протягом 3 (трьох) місяців з моменту призупинення навчання. Замовник зобов’язується попередити про це Виконавця в письмовому вигляді.

 

5.2.2. Вартість надання Послуг та порядок розрахунків під час групових занять (більше 2 Замовників):

 • Один семестр Курсу "Business English"/"English for IT"/"General English"/"Підготовка до міжнародних іспитів" становить 32 (тридцять два) заняття.
 • Оплата Послуг здійснюється Замовником відповідно до вартості обраного Курсу, яка визначена Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору), наступним чином:
 • в повному обсязі вартості семестру за обраним Курсом – не пізніше 1-го Заняття семестру навчання;
 • 50% вартості семестру за обраним Курсом – не пізніше 1-го Заняття семестру навчання, залишкові 50% семестру за обраним Курсом – не пізніше 8-го Заняття семестру навчання відповідно до погодженого графіку Занять;
 • 50% вартості семестру за обраним Курсом – не пізніше 1-го Заняття семестру навчання, наступні 25% вартості семестру за обраним Курсом –  не пізніше 8-го семестру навчання відповідно до погодженого графіку Занять, залишкові 25% вартості семестру за обраним Курсом –  не пізніше 16-го Заняття семестру навчання відповідно до погодженого графіку Занять. Замовник за письмовим погодженням із Виконавцем може здійснювати оплату Послуг в іншому порядку, ніж визначено Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору).
 • Якщо Замовник не приходить на заняття, Виконавець зобов’язаний очікувати його 30 (тридцять) хвилин. В разі відсутності Замовника у встановлений час, заняття вважається пропущеним та сплачується в повному обсязі.
 • Якщо Замовник пропустив 3 (три) і більше занять поспіль з поважної причини (лікарняний, від’їзд) та завчасно повідомив про це Виконавця, йому надається безкоштовне відпрацювання в форматі індивідуального заняття. Кількість безкоштовних відпрацювань не може перевищувати 1 (однієї) години за семестр, а графік відпрацювання узгоджується індивідуально (окрім акційних пропозицій).
 • У випадку, якщо Замовник починає відвідування групових Занять пізніше 1-го заняття Курсу, Виконавець здійснює перерахунок групових занять на індивідуальні відповідно до вартості обраного Курсу згідно з Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору).

 

5.2.3. Вартість надання Послуг Учню та порядок розрахунків під час індивідуальних занять (1 Учень):

 • Один семестр Курсу "General English"/"English For Kids"/"Підготовка до ЗНО"/"Підготовка до міжнародних іспитів" складає 24 (двадцять чотири) заняття.
 • Оплата Послуг здійснюється Замовником відповідно до вартості обраного Курсу, яка визначена Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору), наступним чином:
 • в повному обсязі вартості семестру за обраним Курсом – не пізніше 1-го Заняття семестру навчання;
 • 50% вартості семестру за обраним Курсом – не пізніше 1-го Заняття семестру навчання, залишкові 50% семестру за обраним Курсом – не пізніше 8-го Заняття семестру навчання відповідно до погодженого графіку Занять;
 • 50% вартості семестру за обраним Курсом – не пізніше 1-го Заняття семестру навчання, наступні 25% вартості семестру за обраним Курсом –  не пізніше 8-го семестру навчання відповідно до погодженого графіку Занять, залишкові 25% вартості семестру за обраним Курсом –  не пізніше 16-го Заняття семестру навчання відповідно до погодженого графіку Занять. Замовник за письмовим погодженням із Виконавцем може здійснювати оплату Послуг в іншому порядку, ніж визначено Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору).
 • Якщо Учень не може відвідувати навчання, є можливість заморозити залишок коштів і використати його протягом 3 (трьох) місяців з моменту призупинення навчання. Замовник зобов’язується попередити про це Виконавця в письмовому вигляді.
 • Якщо Учень не може відвідати заняття згідно розкладу, Замовник може перенести заняття на кінець навчального семестру (але не більше, ніж 6 (шість) годин за семестр).
 • Якщо Учень не приходить на заняття, Виконавець зобов’язаний очікувати його 30 (тридцять) хвилин. В разі відсутності Учня у встановлений час, заняття вважається пропущеним та сплачується в повному обсязі.

 

5.2.4. Вартість надання Послуг Учням та порядок розрахунків під час групових занять (2 і більше Учнів):

 • Один семестр Курсу "General English"/"English For Kids"/"Підготовка до ЗНО"/"Підготовка до міжнародних іспитів" становить 32 (тридцять два) заняття.
 • Оплата Послуг здійснюється Замовником відповідно до вартості обраного Курсу, яка визначена Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору), наступним чином:
 • в повному обсязі вартості семестру за обраним Курсом – не пізніше 1-го Заняття семестру навчання;
 • 50% вартості семестру за обраним Курсом – не пізніше 1-го Заняття семестру навчання, залишкові 50% семестру за обраним Курсом – не пізніше 8-го Заняття семестру навчання відповідно до погодженого графіку Занять;
 • 50% вартості семестру за обраним Курсом – не пізніше 1-го Заняття семестру навчання, наступні 25% вартості семестру за обраним Курсом –  не пізніше 8-го семестру навчання відповідно до погодженого графіку Занять, залишкові 25% вартості семестру за обраним Курсом –  не пізніше 16-го Заняття семестру навчання відповідно до погодженого графіку Занять. Замовник за письмовим погодженням із Виконавцем може здійснювати оплату Послуг в іншому порядку, ніж визначено Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору).
 • Якщо Учень пропустив 3 (три) і більше занять поспіль з поважної причини (лікарняний, від’їзд) та Замовник завчасно повідомив про це Виконавця, Учню надається безкоштовне відпрацювання  в форматі індивідуального заняття. Кількість безкоштовних відпрацювань не може перевищувати 1 (однієї) години за семестр, а графік відпрацювання узгоджується індивідуально (окрім акційних пропозицій).
 • Якщо Учень не приходить на заняття, Виконавець зобов’язаний очікувати його 30 (тридцять) хвилин. В разі відсутності Учня у встановлений час, заняття вважається пропущеним та сплачується в повному обсязі.
 • У випадку, якщо Учень починає відвідування групових Занять пізніше 1-го заняття Курсу, Виконавець здійснює перерахунок групових занять на індивідуальні відповідно до вартості обраного Курсу згідно з Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору).

 

5.3. Послуги вважаються оплаченими Замовником після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначеного у Розділі 11 цього Договору.

5.4. Вартість надання Послуг може бути перерахована Виконавцем виключно у сторону збільшення їх вартості згідно з Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору). У випадку переходу Замовника за власним бажанням на навчання на Курсом, вартість якого нижче, ніж погоджена Сторонами раніше, повернення вартості раніше сплачених Послуг або їх перерахунок не допускається.

 

 1. Правила та Порядок надання Послуг

6.1. Загальні правила надання Послуг:

 • Виконавець залишає за собою право: змінювати вартість навчання, вносити зміни в діючий розклад занять, вносити зміни в діючі правила. У випадку будь-яких змін Виконавець зобов’язується заздалегідь сповістити кожного Замовника.
 • Виконавець не несе відповідальності за збереження забутих, загублених або залишених без догляду речей.
 • У випадку зміни номера контактного телефону Замовник зобов’язаний повідомити свій новий номер для зв’язку Адміністратору протягом 2 (двох) робочих днів після такої зміни. У разі відсутності даного повідомлення, Замовник самостійно несе усі можливі з таким неповідомленням ризики.
 • Навчальні матеріали (підручники) не входять у вартість навчання.
 • У випадку виникнення форс-мажорних обставин в процесі організації учбового процесу (ремонт кабінетів, зміна умов оренди і т.д.) розклад може змінюватися.
 • Адміністратор школи вправі самостійно приймати рішення щодо проведення занять у державні свята.
 • Адміністратор залишає за собою право відмовити у навчанні людині з ознаками ГРВІ (або іншої вірусної хвороби), у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
 • Якщо Замовник не приходить на заняття, Виконавець зобов’язаний очікувати його 30 (тридцять) хвилин. В разі відсутності Замовника у встановлений час, заняття вважається пропущеним та сплачується в повному обсязі.
 • Усі питання, проблеми, побажання і рекомендації обговорюються з Адміністратором.
 • Надання Послуг Адміністратором, у т.ч. консультування можливих та діючих Замовників щодо порядку отримання та надання Послуг, здійснюється Виконавцем у робочі дні з 10:00 по 19:00 години. Проведення Занять за місцезнаходженням Виконавця здійснюється Викладачами у робочі дні з 08:00 по 21:00 години, а також у суботу з 10:00 по 17:00 години. Консультування та проведення занять у святкові дні не здійснюється.

 

6.1.1. Правила надання Послуг під час індивідуальних занять (1 Замовник):

 • Під час індивідуальних занять Послуги надаються у відповідності до загальних Правил, які визначені у п.6.1. Договору.

 

6.1.2. Правила надання Послуг під час групових занять (2 і більше Замовників):

 • Перше заняття в групі є безкоштовним.
 • Навчальній процес відбувається у групових заняттях від 2 (двох) до 6 (шести) Замовників.
 • Тривалість заняття складає 60 (шістдесят) хвилин для міні-груп кількістю два-три Замовники і 90 (дев’яносто) хвилин для груп кількістю чотири-шість Замовників.
 • Якщо в групі залишається два-три Замовників, вона становить собою міні-групу для навчання, тривалість заняття у якій становить 60 (шістдесят) хвилин.
 • Якщо в міні-групі та групі залишається 1 (один) Замовник, Виконавець здійснює перерахунок групових занять на індивідуальні відповідно до вартості обраного Курсу згідно з Прайс-Листом на Курси Англійської школи "Mr. English" (Додаток №1 до Договору).
 • Під час занять у міні-групах та групових занять при наданні Послуг додатково застосовуються загальні Правила, які визначені у п.6.1. Договору.

 

6.2.  В залежності від кількості Замовників та, на підставі отриманої від Замовника Заяви про надання освітніх Послуг та обраного Курсу навчання, Виконавець зобов'язується надати Послуги з певного навчального Курсу, а саме:

 

6.2.1. Порядок надання Послуг під час індивідуальних занять (1 Замовник):

 • У випадку, якщо Замовник не відвідує заняття без поважної причини, грошові кошти, вже внесені в якості оплати за навчання, не повертаються.
 • У разі дострокового розірвання Договору Замовником, сплачені грошові кошти Замовнику не повертаються.
 • Повернення коштів в повному обсязі здійснюється за запитом Замовника за умови, якщо від початку навчання Замовника пройшло не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів і Замовник виклав вмотивовані причини відмови від навчання в письмовому вигляді. В даному випадку, повернення коштів відбувається протягом 10 (десяти) банківських днів.

 

6.2.2. Порядок надання Послуг під час групових занять (більше 2 Замовників):

 • У випадку, якщо Замовник не відвідує заняття без поважної причини, грошові кошти, вже внесені в якості оплати за навчання, не повертаються.
 • У разі дострокового розірвання Договору Замовником, сплачені грошові кошти Замовнику не повертаються.
 • Повернення коштів в повному обсязі здійснюється за запитом Замовника за умови, якщо від початку навчання Замовника пройшло не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів і Замовник виклав мотивовані причини відмови від навчання в письмовому вигляді;

 

6.3. Правила надання Послуг під час навчання Учнів:

 • У випадку, якщо Учень не відвідує зайняття без поважної причини, грошові кошти, вже внесені як оплата за навчання, не повертаються.
 • У разі дострокового розірвання Договору Замовником, сплачені грошові кошти Замовнику не повертаються.
 • Повернення коштів в повному обсязі здійснюється за запитом Замовника за умови, якщо від початку навчання Замовника пройшло не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів і Замовник виклав мотивовані причини відмови від навчання в письмовому вигляді. Повернення коштів відбувається протягом 10 (десяти) банківських днів.

 

6.4. Надання Послуг може бути здійснено особисто Виконавцем або із залученням кваліфікованих спеціалістів.

 

 1. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

7.1. Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов даного Договору, вимог Цивільного кодексу України та інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться під час надання освітніх Послуг.

7.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати завдані збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено.

7.3. Виконавець несе відповідальність перед Замовником у розмірі сплаченої вартості Послуг за наявності документального підтвердження.

7.4. Виконавець несе відповідальність тільки за зобов’язання, які визначені в Договорі та в законах України, що регулюють діяльність в сфері надання освітніх Послуг.

7.5. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням Договору, підлягають відшкодуванню Виконавцем, у разі наявності його вини, у повному обсязі. Виконавець відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання Договору виявилося неможливим внаслідок обставин непереборної сили.

7.6. За порушення строків оплати, передбачених цим Договором та додатками до нього, Виконавець має право не допустити Замовника до Заняття згідно розкладу.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за шкоду та збитки, завдані Замовнику в результаті: порушення Замовником та недотримання ним правил користування і експлуатації обладнання Виконавця, а також у випадку відмови Виконавця в наданні Послуг Замовнику відповідно до цього Договору.

7.8. В разі недотримання Замовником п.4.5.1 цього Договору, він зобов’язується  відшкодувати Виконавцю будь-яку шкоду, в т.ч. майнову і моральну протягом 30 (тридцять) календарних днів з моменту виявлення нанесення такої шкоди.

7.9. Виконавець не несе відповідальності за недостовірні та неповні персональні дані і відомості, надані Замовником.

7.10. Виконавець не несе відповідальності за особисті речі Замовника за межами навчальної аудиторії, а також до та після закінчення заняття чи Курсу.

7.11. Усі спори, що можуть виникнути з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів або листування.

7.12. У разі неможливості досягнення взаємоприйнятої згоди Сторонами, спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до положень чинного законодавства України.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань згідно цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком дій непереборної сили (форс-мажорні обставини), які виникли після укладення цього Договору, в результаті подій, які Сторона не могла передбачити (карантин, пожежа, повінь, землетрус, військові дії, громадські заворушення, дії третіх осіб, перерви в електропостачанні та у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг тощо), не дозволяючи виконати Сторонам свої зобов’язання (у т.ч. дистанційно або через мережу Інтернет), безпосередньо вплинули на виконання умов Договору та не могли бути усунені розумними діями Сторін.

8.2. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 7 (семи) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили. Сторона, яка у вказаний строк не повідомила іншу Сторону про настання обставин непереборної сили, позбавляється права посилатись на них.

8.3. Строк виконання зобов’язань продовжується на відповідний період, протягом якого діяли форс-мажорні обставини. Достатнім доказом існування таких обставин є довідка місцевого органу самоврядування або сертифікат Торгово-промислової палати регіону фактичного місцезнаходження відповідної Сторони.

8.4. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Замовника від здійснення оплати за освітні Послуги, наданих до їх виникнення та відмови Виконавця від надання освітніх Послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

8.5. У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває більше 90 (дев'яносто) календарних днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору.

8.6. До форс-мажорних обставин, визначених п. 8.1. Договору, також належать заборона проведення заходів (навчання) за участю більше 1 (однієї) особи на 5 кв. метрів площі будівлі та неможливість проведення занять за місцезнаходженням Виконавця через несприятливі погодні умови. Замовник погоджується, що місцем виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань за даних умов є платформа віддаленого конференц-зв'язку ZOOM і повернення коштів за Курс, придбаний Замовником, Виконавцем не здійснюється. При цьому, Замовник гарантує справність власного обладнання, наявність встановленої платформи ZOOM, а швидкість Інтернету на комп'ютері і на роутері є достатньою для проведення навчання. Відсутність Інтернету на комп'ютері і на роутері Замовника не є форс-мажорними обставинами і він не звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, визначених п.4.4.1. Договору.

 

 1. Строк дії Договору, порядок його зміни та розірвання

9.1. Договір набуває чинності з моменту виконання Замовником дій, визначених п.3.10. Договору, у т.ч. з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, визначеного Розділом 11 цього Договору, внесених Замовником у відповідності до обраного Курсу навчання, визначеного у Заяві, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання Послуг Замовнику у разі:

 • невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, в т.ч. у випадку порушення строків оплати, передбачених в пп. 5.2.1-5.2.3 цього Договору та додатками до нього;
  • порушення Замовником правил внутрішнього трудового розпорядку Виконавця;
  • неявки Замовником для отримання Послуг, передбачених цим Договором, більше 2-х разів поспіль;
  • порушення морально-етичних норм під час надання Послуг Виконавець;
  • відмови Замовника отримувати Послуги.

9.3. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний виключно Виконавцем.

9.4. У випадку розірвання Договору відповідно до п.9.2. Договору, сплачені Замовником платежі не повертаються.

9.5. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін. Залишок коштів, зарахованих до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, може бути повернений Замовнику в розмірі фактично ненаданих Послуг (пропорційний розрахунок, база розрахунку навчального часу – 1 (одна) астрономічна година (60 хвилин)).

9.6. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

 • при прийняті Замовником рішення про відмову від подальшого отримання освітніх Послуг та повідомленні Виконавця про це шляхом письмової заяви;
 • за інших підстав, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

9.7. Отримання письмової заяви Виконавцем від Замовника про дострокове розірвання Договору є правовою підставою для дострокового розірвання Договору. В такому випадку Договір вважається припиненим після спливу 7 (семи) календарних днів з моменту надходження вказаного повідомлення від Замовника.

 

 1. Інші суттєві умови Договору

10.1. З питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

10.2. Підписанням Заяви на надання освітніх Послуг, Замовник надає Виконавцю право на збирання, обробку, використання, накопичення та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Договорі та додатках до нього, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази Замовників Англійської школи "Mr. English".

10.3. Даним Договором Виконавець повідомляє Замовника, що, відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права» та «Про інформацію», майнові права та права інтелектуальної власності на навчальні програми/Курси, які можуть бути використані під час надання Послуг, належать їх авторам, якщо інше не встановлено договором чи законом. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору.  При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у автора. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені цим Договором.

10.4. Всі додатки, Заяви та доповнення до цього Договору є його невід’ємними частинами, якщо вони укладені Сторонами протягом строку дії цього Договору у письмовій формі.

10.5. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами предмету Договору. Волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі. Сторони підтверджують, що вони досягнули згоди та зафіксували у цьому Договорі всі істотні умови цього Договору.

10.6. З моменту підписання цього Договору та додатків до нього всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри між Сторонами з питань, що становлять предмет цього Договору, втрачають юридичну силу (за їх наявності).

10.7. Сторони несуть повну відповідальність про правильність зазначених у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміни, а у разі неповідомлення, несуть ризик настання пов’язаних з ним негативних наслідків, ризиків та збитків.

10.8. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

10.9. Місцем виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань, у відповідності до п.2.1. цього Договору, є наступна адреса (місцезнаходження Виконавця): м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 60, оф. 8а. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінити місце виконання зобов’язань, попередньо повідомивши про таку зміну Замовника не менше ніж за 5 (п'ять) календарних днів.

10.10. По закінченню навчання за обраним Курсом Замовнику видається сертифікат недержавного зразка без присвоєння кваліфікації.

10.11. У разі прийняття органами державної влади закону (постанови, указу Президента України і т.п.) та/або органами місцевого самоврядування рішення про заборону проведення заходів (навчання) за участю більше 1 (однієї) особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території, де проводиться навчання, Замовник погоджується, що місцем виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань є платформа віддаленого конференц-зв'язку "Zoom Video Communications, Inc." (або ZOOM) і повернення коштів за Курс, придбаний Замовником, Виконавцем не здійснюється.

 

 1. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець ФЕДОРЕНКО (КРАСНОВА) АННА АНДРІЇВНА 

Місце знаходження: 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 25, кв. 8

код IBAN UA703052990000026004050266536 в АТ КБ « ПРИВАТБАНК» 

карта АТ КБ « ПРИВАТБАНК» 5169330517539059

Код МФО 305299

РНОКПП  3143110902

Тел.: (068) 233 20 40/(095) 63 843 33

 

 

Директор

____________________ _________________

б/п                                                                                                                         

Закрыть

Оставьте свои данные для связи

Закрыть

Оставьте свои данные для связи

Закрыть

Оставьте свои данные для связи

Закрыть

Оставьте свои данные для связи

Закрыть

Оставьте свои данные для связи

UP